ЗА ШУМЕН

новините сега и веднага
ШУМЕНСКА ЗАРЯ®
вашият вестник

Свързани новини

Община Шумен обявява публичен търг

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 6 /шест/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „САКАРКА” и „ТЕКЕ ДЕРЕ”,землище гр.Шумен по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.401 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 515 кв.м., с АОС № 5027/2017 г., с начална тръжна цена 2 100.00 /две хиляди и сто/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.390 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 789 кв.м., с АОС № 4710/2016 г. с начална тръжна цена 2 710.00 /две хиляди и седемстотин и десет/ лв.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1439 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 1367 кв.м., с АОС № 5028/2017 г., с начална тръжна цена 4700.00 /четири хиляди и седемстотин/ лв.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 лв. / хиляда и четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.134 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 538 кв.м, с АОС № 5026/2017г., с начална тръжна цена 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.138 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 473 кв.м., с АОС № 5025/2017 г., с начална тръжна цена 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.139 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ”, с площ 885 кв.м., с АОС № 5024/2017г., с начална тръжна цена 2740.00 /две хиляди седемстотин и четиридесет / лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

ІІ. Търгът да се проведе на 21.02.2018г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите 1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. 2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината. 3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 20.02.2017 г. 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. 5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова. ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 27.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658

30 Ноември -0001 00:00, 57 прегледа

Рубрики

Общини

Страници